تحقیق طراحي و اصول محاسبات پمپ هاي سانتريفوژ

پمپ سانتریفیوژ,پمپ های سانتریفیوژ,پمپهای سانتريفوژ,تئوری شکل گیری پمپ سانتریفیوژ,تحقیق پمپ سانتریفیوژ,دانلود تحقیق پمپ سانتریفیوژ,سانتریفیوژ,مشخصات پمپ های سانتریفیوژ,مقاله پمپ سانتریفیوژ
دانلود تحقیق طراحي و اصول محاسبات پمپ هاي سانتريفوژ

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع طراحي و اصول محاسبات پمپ هاي سانتريفوژ،در قالب word و در 277 صفحه، قابل ویرایش، شامل:(نکته: فایل تحقیق، فاقد شکل و نمودار می باشد.)مقدمهچكيدهفصل اول (اصل اساسي و طبقه بندي پمپ هاي سانتريفوژ):اصل اساسيولوت يا مارپيچاصطلاحات و طبقه بندي پمپ های سانتريفوژتقسيم بندي اصليپمپ يك مرحله ايپمپ چند مرحله اياصول كار پمپ هاي سانتريفوژ (تعريف)قسمت هاي اصلي يك پمپ سانتريفوژ پروانهپوستهپروانه‌ و رينگ آب بنديتعداد طبقات در پمپ هاي سانتريفوژشافت ها و بوش شافت هاكاسه نمدها و آب‌بندهاياتاقان هاكوپلينگ هانيروي پيشرانه محوري مواد ساختماني پمپ هاي سانتريفوژفصل دوم (تئوري شكل گيري پمپ هاي سانتريفوژ):تعريفمعادلة اساسي پمپ هاي سانتريفوژمشخصة‌ پمپ نظري- درجة واكنشپروانه با تعداد پره هاي محدوداتلافات هيدروليكيراندمان پمپفرمول هاي تشابهسرعت ويژه و بستگي آن به ابعاد هندسي پروانهرابطة بين راندمان و سرعت ويژهجريان فصل سوم (مشخصه و منحني مشخصه پمپ هاي سانتريفوژ):مشخصة پمپمنحني مشخصات پمپمنحني مشخصات لوله كشي (مشخصات سيستم)نقطه كار پمپ بر روي منحنيمشخصات مكش پمپNPSH لازمNPSH موجودتغيير مشخصات پمپسرعت دورانيتغيير دادن سرعت دورانيكم كردن قطر پروانه (تراش پروانه)پمپاژ مايعات با ويسكوزيتة زيادروش استفاده از تسمه و پولي براي تغيير مشخصاتتركيب پمپ هاتركيب موازيتركيب سري فصل چهارم (انتخاب و كاربرد پمپ هاي سانتريفوژ):دبي پمپظرفيت يا اندازة پمپارتفاع پمپتعيين اتلاف ارتفاع در خطوط لوله، شيرآلات و اتصالاتاتلافات ارتفاع در لوله هاقطر اقتصادي در لوله هااتلافات ‌ارتفاع ‌ناشي از انبساط تدريجي مقطع لوله (تبديل افزايشي)اتلافات ارتفاع ناشي از انقباض ناگهاني مقطع لوله هاافت فشار مايعات با ويسكوزيتة زياد در لوله هاي مستقيماتلاف ارتفاع ناشي از زانوئي 90 درجهاتلاف ارتفاع در شيرآلات و اتصالاتاتلاف ارتفاع در صافيتنظيم پمپ هاي سانتريفوژتوان لازم براي پمپاژمحاسبة توان مصرفي پمپمحاسبه قدرت موتورموتور محرك پمپ هاي سانتريفوژروش محاسبه و انتخاب كليد، فيوز و كابلانتخاب در طراحي پمپمثال هاي نمونه در مورد انتخاب پمپبرگة سفارش پمپ فصل پنجم (تجهيزات پمپ):صافي و شير پايابلولة مكش با اتصالاتشير تنظيملولة رانش با اتصالاتواسطة انتقالمحور (شافت) انتقالانتقال مستقيمانتقال با شافت كوتاهانتقال با ميل گاردانشافت بلندمحاسبة قطر شافتسرعت بحراني شافتمحاسبة پوستهمحاسبة اندازه و ابعاد حوضچة مكش پمپروش كارگذاري و اندازه هاي مربوط به لولة مكش فصل ششم (نصب و نگهداري و رفع عيوب): نصب پمپ هاي سانتريفوژراه اندازي پمپ هاي سانتريفوژكاويتاسيون يا حفرگي در پمپ هاي سانتريفوژشرايط حفرگي در پمپ هاي سانتريفوژضربة قوچ در پمپ هاي سانتريفوژنگهداري ضمن بهره برداريعيب يابي پمپ هاي سانتريفوژ فهرست منابعچکیده تحقیق:اصل اساسي و تعاريف ابتدايي پمپ هاي سانتريفوژ، انواع تقسيم بندي، اصول كار، معرفي قطعات، نيروهاي مؤثر و مواد ساختماني قطعات اين نوع پمپ ها عناويني است كه در فصل اول به آن ها خواهيم پرداخت.پس از آشنايي اوليه با پمپ هاي سانتريفوژ، تئوري شكل گيري آن ها و معادلة اساسي پمپ هاي سانتريفوژ را در فصل دوم بررسي مي كنيم. سپس مشخصة پمپ نظري كه يك پمپ ايده‌آل با پره هاي نامحدود است را به دست آورده و با محدود كردن تعداد پره ها، مشخصة پمپ با پره هاي محدود كه انواع واقعي پمپ ها هستند را به دست خواهيم آورد.پس از آن راندمان پمپ ها را با توجه به اتلافات هيدروليكي در آن ها بررسي مي‌كنيم. سرعت هاي ويژه و بستگي آن به ابعاد هندسي پروانه، رابطة بين راندمان و سرعت ويژه و جريان مباحث ديگري است كه در فصل دوم خواهند آمد.در فصل سوم اصول ترسيم منحني مشخصة پمپ ها، منحني مشخصات لوله‌كشي، به دست آوردن نقطة كار پمپ روي منحني مشخصة پمپ، مشخصات مكش پمپ و روش هاي تغيير مشخصات پمپ را از نظر خواهيم گذراند. تركيب پمپ ها نيز بخشي است كه در فصل سوم به آن اشاره گرديده است.براي آن كه بدانيم يك پمپ براي چه كاربردي مناسب است، بايد مواردي از قبيل دبي و ظرفيت پمپ را بدانيم و بتوانيم با توجه به مدار گردشي سيالي كه پمپ موردنظر را شامل مي شود، اتلافات ارتفاع و افت فشار سيال را در مسيري كه مي پيمايد، محاسبه نمائيم. هم چنين بايد توان مصرفي پمپ را بدانيم تا موتوري كه پمپ را به گردش در خواهد آورد بتوانيم انتخاب كنيم.دبي، ظرفيت، ارتفاع پمپ و اتلافات آن، محاسبه توان مصرفي پمپ و محاسبة قدرت موتور مورد نياز، عناويني است كه در فصل چهارم به بررسي آن ها مي پردازيم. هم چنين در اين فصل، مثال هاي نمونه در مورد انتخاب پمپ و برگه سفارش پمپ آورده شده اند.در فصل پنجم، به معرفي تجهيزات مورد نياز پمپ جهت انتقال سيال و نيز انتقال نيرو از موتور به پمپ مي پردازيم. هم چنين روش هاي مختلف انتقال نيرو از موتور به پمپ و محاسبة‌ قطر شافت از طريق نيروهايي كه از موتور و سيال جاري پمپ به آن وارد مي شود، در اين فصل خواهد آمد. از ديگر عناوين آمده در اين فصل مي توان به محاسبة اندازه و ابعاد حوضچة مكش، روش كارگذاري و اندازه هاي مربوط به لولة مكش اشاره نمود.نصب، راه اندازي، مشكل كاويتاسيون و ضربة قوچ در پمپ هاي سانتريفوژ، نگهداري ضمن بهره برداري، عيب يابي و رفع عيوب پمپ هاي سانتريفوژ را در فصل ششم مطالعه خواهيم كرد. نکته: فایل پایان نامه، فاقد شکل و نمودار می باشد.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
پمپهای سانتريفوژ پمپ سانتریفیوژ سانتریفیوژ پمپ های سانتریفیوژ تحقیق پمپ سانتریفیوژ مقاله پمپ سانتریفیوژ دانلود تحقیق پمپ سانتریفیوژ تئوری شکل گیری پمپ سانتریفیوژ مشخصات پمپ های سانتریفیوژ

دانلود طرح توجیهی تابلوهای برق فشار قوی و ضعيف

امکان سنجی تابلوهای برق فشار قوی و ضع,دانلود طرح توجیهی تابلوهای برق فشار قوی و ضعيف,طرح توجیهی تابلوهای برق فشار قوی و ضعيف,طرح کارآفرینی تابلوهای برق فشار قوی و ضعيف,طرح کسب و کار تابلوهای برق فشار قوی و ضعيف,کارآفرینی تابلوهای…

تحقیق مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980

تحقیق مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980 مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب…

تحقيق رژيم غذايي در نوجوانان

انواع غذاها در رژيم غذايي,بررسی رژیم غذایی در نوجوانان,برنامه غذایی جوانان,برنامه غذایی نوجوانان,تحقيق رشته تغذیه,دانلود تحقيق,رژيم غذايي,رژيم غذايي نوجوانان,كار تحقيقي تغذیه دانلود تحقيق رژيم غذايي در نوجوانان دانلود فایل بخشی از متن:دوره نوجواني دوره انتقال از كودكي به جواني است…

تحقیق ارتباطات و توسعه

ارتباطات و توسعه,ارتباطات و توسعه اقتصادی,ارتباطات و توسعه پایدار,ارتباطات و توسعه در جهان سوم,پایان نامه ارتباطات و توسعه,پایان نامه با موضوع ارتباطات و توسعه,تحقیق ارتباطات و توسعه,تحقیق در مورد ارتباطات و توسعه,مقاله ارتباطات و توسعه دانلود تحقیق ارتباطات و توسعه…

پاورپوینت مطالعات موزه

اصول مطالعات موزه,پاورپوینت مطالعات موزه,پایان نامه مطالعات موزه,پروژه مطالعات موزه,تحقیق مطالعات موزه,گزارش مطالعات موزه,مطالعات موزه,مطالعات موزه صنایع دستی,مطالعات موزه مردم شناسی,مطالعات موزهموزه هنرهای معاصر,مقاله مطالعات موزه دانلود پاورپوینت مطالعات موزه دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مطالعات موزه،در قالب ppt…

ليست شركت هاي پخش شهرستان یزد

اسامي شركتهاي پخش,اسامی شرکتهای پخش استان یزد,اسامی شرکتهای پخش یزد,دانلود لیست شرکتهای پخش,شرکت پخش,شرکتهای پخش,ليست شركتهاي پخش یزد,لیست شرکتهای پخش,لیست شرکتهای پخش استان دانلود ليست شركت هاي پخش شهرستان یزد دانلود فایل دانلود ليست شركت هاي پخش شهرستان یزد، در…

تحقیق آموزش، تنبیه و تشویق

پایان نامه پیرامون آموزش,پروژه آموزش,تحقیق آموزش,تحقیق در مورد آموزش,تحقیق روانشناسی آموزش,تشوی,تشویق,تنبیه,دانلود تحقیق آموزش,مقاله آموزش تحقیق آموزش، تنبیه و تشویق رفتن به سایت اصلی  بخشی از متن تحقیق:محیط ایده آل محیطی است که در آن، طفل در دبستان از امکانات آموزشی…

مقاله ترجمه شده استراتژی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین دو سطحی همراه با ریسک معکوس خرده فروشی

مقاله ترجمه شده استراتژی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین دو سطحی همراه با ریسک معکوس خرده فروشی مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع استراتژی قیمت گذاری و هماهنگی…

تحقیق اختلالات ارتباطي

پایان نامه پیرامون اختلالات ارتباطي,پروژه اختلالات ارتباطي,تحقیق اختلالات ارتباطي,تحقیق در مورد اختلالات ارتباطي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی اختلالات ارتباطي,دانلود تحقیق اختلالات ارتباطي,مقاله اختلالات ارتباطي تحقیق اختلالات ارتباطي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مراحل رشد گویائیمنظور از زبان ، همان زبان…

 • پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی: حل پایای هدایت حرارتی دوبعدی با نرم افزار Fluent در علم و صنعت
 • پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی,پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی در fluent,پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی در فلوئنت,حل پایای هدایت حرارتی دوبعدی با نرم افزار Fluent,دانلود پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی دانلود پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی: حل پایای هدایت حرارتی…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب روان سنجی تالیف حمزه گنجی
 • پاورپوینت خلاصه کتاب روان سنجی تالیف حمزه گنجی روان شناسی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روان سنجی تالیف حمزه گنجی،در قالب ppt و در 185 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول : تاريخچه آزمونهافصل دوم : ويژگيهاي آزمونهافصل سوم : اجرا و…

 • تحقيق آیین دادرسی اطفال
 • آيين دادرسي,اطفال و جرايم آنها,اهميت روانشناسي اطفال,تحقيق آیین دادرسی اطفال,چگونگي رسيدگي به جرايم اطفال,دادرسي اطفال,دادگاه رسيدگي به جرايم اطفال,مشكلات موجوديت جامعه دانلود تحقيق آیین دادرسی اطفال دانلود فایل پیشگفتار:جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده…

 • تحقیق دلايل اصلي ناكامي در يادگيري زبان
 • تحقیق دلايل اصلي ناكامي در يادگيري زبان يادگيري زبان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق دلايل اصلي ناكامي در يادگيري زبانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 10بخشی از متن تحقیق:بشر در هيچ دوره‌اي اين چنين با حجم انبوهي…

 • پاورپوینت تحليل يك طرح جديد امضارمز
 • تحليل يك طرح جديد امضارمز,دانلود پاورپوینت تحلیل یک طرح جدید امضا رمز,مقاله معرفی و تحلیل یک طرح جدید امضارمز پاورپوینت تحليل يك طرح جديد امضارمز رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت تحليل يك طرح جديد امضارمزقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 15فهرست…

 • تحقیق فلسفه تعليم و تربيت
 • پروژه در مورد فلسفه تعليم وترب,پروژه فلسفه تعليم وتربيت,تحقیق در مورد فلسفه تعليم وتربيت,دانلود تحقیق فلسفه تعليم وتربيت,دانلود رایگان تحقیق فلسفه تعليم وتربيت,فلسفه تعليم وتربيت,مقاله در مورد فلسفه تعليم وتربيت,مقاله فلسفه تعليم وتربيت تحقیق فلسفه تعليم و تربيت رفتن به…

 • تحقیق خلاصه اي از برنامه ريزي استراتژيك و مدل برايسون
 • برنامه ريزي استراتژيك,برنامه ريزي استراتژيك و مدل برايسون,پایان نامه برنامه ريزي استراتژيك,پایان نامه مدل برايسون,تحقیق برنامه ريزي استراتژيك,تحقیق مدل برايسون,مدل برايسون,مقاله برنامه ريزي استراتژيك,مقاله مدل برايسون دانلود تحقیق خلاصه اي از برنامه ريزي استراتژيك و مدل برايسون دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق تاريخچه واليبال در جهان
 • پروژه تاريخچه واليبال در جهان,تاريخچه واليبال در جهان,تحقیق در مورد تاريخچه واليبال در جهان,دانلود تحقیق تاريخچه واليبال در جهان,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه واليبال در جهان,مقاله تاريخچه واليبال در جهان,مقاله در مورد تاريخچه واليبال در جهان تحقیق تاريخچه واليبال در جهان…

 • تحقیق شیمی تجزیه
 • تحقیق شیمی تجزیه شیمی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع شیمی تجزیه،در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل:هدفدیدکلیزمینه‌های تاریخی تجریه کیفی رده بندی روشهای تجزیه‌ای روشهای جداسازی و....   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…

 • پاورپوینت کامپوزیت ها و کاربرد آن ها
 • انواع کامپوزیت,پاورپوینت کامپوزیت ها,پروژه کامپوزیت ها,تحقیق کامپوزیت ها,سقف های کامپوزیت,طرح های کامپوزیت,کاربرد کامپوزیت ها,کامپوزیت ها,کامپوزیت ها پلیمری,کامپوزیت ها زمینه سرامیکی,کامپوزیت های frp,مقاله کامپوزیت ها,ورق های کامپوزیت دانلود پاورپوینت کامپوزیت ها و کاربرد آن ها دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • تحقیق پيامبر (ص) و حقوق انسان
 • تحقیق پيامبر (ص) و حقوق انسان پيامبر(ص) و حقوق انسان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع پيامبر (ص) و حقوق انسان،در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:يكي از اصولي كه پيامبرگرامي اسلام (ص)همواره بدان…

 • پاورپوینت گونه شناسي فرهنگ
 • انوع شخصيت و فرهنگ,پاورپوینت گونه شناسي فرهنگ,تحقیق گونه شناسي فرهنگ,تقسيم بندي فرهنگ ها,فرهنگ پروتستانتيسم اوانگليك,فرهنگ جهان مك,فرهنگ داوس,گونه شناسي فرهنگ,گونه شناسي فرهنگ سازمانی,مقاله گونه شناسي فرهنگ دانلود پاورپوینت گونه شناسي فرهنگ دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع گونه شناسي فرهنگ،در…

 • تحقیق تاريخچه مدیریت منابع انسانی
 • تاریخچه منابع انسانی,مدیریت,منابع انسانی تحقیق تاريخچه مدیریت منابع انسانی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع تاريخچه مدیریت منابع انسانی ،در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:علم مديريت رشته‌اي است كه در ارتباط تنگاتنگ با تحقيق…

 • پاورپوینت کتاب سنتز ترکیبات نامتقارن تالیف گری پروکتر ترجمه دکتر جلیل لاری
 • پاورپوینت کتاب سنتز ترکیبات نامتقارن گری پروکتر,دانلود کتاب سنتز ترکیبات نامتقارن ج,دانلود کتاب سنتز ترکیبات نامتقارن گری پروکتر,کتاب سنتز ترکیبات نامتقارن جلیل لاری,کتاب سنتز ترکیبات نامتقارن دکتر جلیل لاری,کتاب سنتز ترکیبات نامتقارن گری پروکتر پاورپوینت کتاب سنتز ترکیبات نامتقارن تالیف…

 • شیپ فایل آبراهه های استان آذربایجان غربی
 • شیپ فایل آبراهه های استان آذربایجان غربی,شیپ فایل رودخانه های استان آذربایجان غربی,لایه آبراهه های استان آذربایجان غربی,نقشه ی آبراهه های استان آذربایجان غربی,نقشه ی رودخانه های استان آذربایجان غربی دانلود شیپ فایل آبراهه های استان آذربایجان غربی دانلود فایل…

 • پاورپوینت آموزش گزارش نویسی
 • پاورپوینت آموزش گزارش نویسی موزش گزارش نویسی خبری رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش گزارش نویسی ،در قالب ppt و در30 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:*گزارش نویسی به عنوان محصول کاری و تجلی عملکرد افراد و…

 • تحقيق پيرامون بازار اسلامي
 • بازار اسلامي,بازار در تمدن اسلامي,تحقيق مديريت,تعريف بازار اسلامي,تمدن اسلامي,دانلود تحقيق,كار تحقيقي مديريت,مديريت دانلود تحقيق پيرامون بازار اسلامي دانلود فایل چكيده: بازار يكي از نهادهاي اصلي نظام اقتصادي اسلام است. از ويژگيهاي عمده بازار اسلامي مي‌توان به آزادي ورود و خروج،…

 • پاورپوینت صد نکته در پایان نامه نویسی
 • ارائه یافته ها و تفسیر نتایج,پاورپوینت صد نکته در پایان نامه نویسی,پایان نامه چیست,تدوین پیشینه پژوهش,تدوین و نگارش پروپوزال,حضور در جلسه دفاع,دانلود پایان نامه,نوشتن پایان نامه پاورپوینت صد نکته در پایان نامه نویسی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت…

 • پلان مسكوني 150متري
 • پلان مسكوني 150متري دانلود پلان مسكوني 150متري دانلود فایل پلان مسكوني 150متري   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان مسكوني 150متري

 • تحقیق به حکومت رسیدن حضرت علی (ع)
 • تحقیق به حکومت رسیدن حضرت علی (ع) چگونگی به حکومت رسیدن حضرت علی (ع) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق به حکومت رسیدن حضرت علی (ع)قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 8بخشی از متن تحقیق:بیعت با علی (عملکرد)…

 • پاورپوینت ریسک و بازده بازار
 • ارزشیابی سهام,بازار سهام کارا,پاورپوینت ریسک و بازده بازار,تحقیق ریسک و بازده بازار,ریسک و بازده بازار,ریسک و بازده بازار در بازار سهام,ریسک و بازده بازار در بازارهای مالی,کارآیی بازار,کارآیی بازار مالی,مراحل کارآیی,مقاله ریسک و بازده بازار دانلود پاورپوینت ریسک و بازده…

 • پاورپوینت کار گروهی
 • اهمیت کار تیمی,تعریف کار گروهی,کار گروهی در سازمان,کار گروهی در کلاس,کار گروهی در مدرسه,مزیت کار گروهی,مشکلات کار گروهی,معایب کار گروهی پاورپوینت کار گروهی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت کار گروهیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 70بخشی از پاورپوینت:اصول و ضوابط کار…

 • روش های پرورش خلاقیت در دوره ابتدایی
 • اهميت خلاقيت و روش هاي عملي پرورش آن,دانلود تحقیق روش های پرورش خلاقیت,دانلود روش های پرورش خلاقیت,روش هاي پرورش خلاقيت,روش هاي عملي پرورش خلاقيت,روش هاي عملي دروني کردن ارزش ها در مقطع ابتدايي,روش های پرورش خلاقیت در دوره ابتدایی,عوامل خلاقيت…

 • طرح توجیهی سفره آرایی عروسی
 • جدیدترین طرح توجیهی سفره آرایی عروسی,دانلود رایگان طرح توجیهی سفره آرایی عروسی,دانلود طرح توجیهی سفره آرایی عروسی,طرح توجیهی سفره آرایی عروسی,طرح توجیهی سفره آرایی عروسی رایگان,نمونه طرح توجیهی سفره آرایی عروسی طرح توجیهی سفره آرایی عروسی رفتن به سایت اصلی…

 • چک لیست کنترل کیفیت کامیون میکسر
 • چک لیست کنترل کیفیت کامیون میکسر چک لیست کنترل کیفیت ماشین آلات رفتن به سایت اصلی دانلود چک لیست کنترل کیفیت کامیون میکسر،در قالب pdf و در 3 صفحه، شامل:مشخصات دستگاه و بازدیدمشخصات و شاخصه های مهم در بازدید و…

 • جزوه آموزشی کانال آب و روسازی
 • آماده سازی بستر کانال ها,انواع کانال,پاورپوینت کانال آب,پروژه کانال آ,تحقیق کانال آب,خاکریزی کانال ها,کانال آب,کانال آب پیش ساخته,کانال آب شهری,کانال آبیاری,کانال بسته,کانال روباز,کانال رود,کانال فرسایشی,کانال کنی,مقاله کانال آب,مقطع برداری کانال ها دانلود جزوه آموزشی کانال آب و روسازی دانلود فایل…

 • تحقیق استان چهار محال و بختياري
 • استان چهار محال و بختياري,پروژه استان چهار محال و بختياري,تحقیق در مورد استان چهار محال و بختياري,دانلود تحقیق استان چهار محال و بختياري,دانلود رایگان تحقیق استان چهار محال و بختياري,مقاله استان چهار محال و بختياري,مقاله در مورد استان چها تحقیق…

 • گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت توانکاران صنعت پارس
 • گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت توانکاران صنعت پارس گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت توانکاران صنعت پارس،در قالب word و در…

 • فایل اتوکد مهمانسرا
 • اتوکد مهمانسرا,پلان آماده مهمانسرا,پلان معماری مهمانسرا,پلان مهمانسرا,پلان مهمانسرا عباسی,دانلود اتوکد مهمانسرا,دانلود پلان مهمانسرا,دانلود فایل اتوکد مهمانسرا,فایل آماده اتوکد مهمانسرا,فایل اتوکد مهمانسرا,نقشه اتوکد مهمانسرا,نمونه پلان مهمانسرا دانلود فایل اتوکد مهمانسرا دانلود فایل دانلود فایل اتوکد مهمانسرا،در قالب dwg و در 14 شیت،…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان
 • دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان,لای,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان مانه و سملقان…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *